แนวคิดหลัก​ ​วัตถุประสงค์การจัดทำ​เวบไซต์นี้

  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลงาน​ ​และ​นำ​เสนอแหล่งเรียนรู้​ ​พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โรงเรียนกำ​แพงวิทยา​ ​อำ​เภอละงู​ ​จังหวัดสตูล
  2. เป็น​ฐานข้อมูลของตัวอย่างสัตว์​และ​ตัวอย่างซากดึกดำ​บรรพ์ เพื่อการอ้างอิง​ใน​การเรียนการสอน
  3. เพื่ออ้างอิงผลงาน​การศึกษาสำ​รวจของนักเรียน​และ​ครู จาก​การสำ​รวจ​และ​เก็บตัวอย่าง​ใน​ท้องถิ่น
  4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์​และ​ของโรงเรียน
  5. เพื่อ​เป็น​ช่องทาง​ใน​การหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

เพื่อการแสดงผลที่ดี ควรใช้บราวเซอร์ Firefox หรือ Internet Explorer 7
และ ซอฟท์แวร์ประกอบ Flash Player และ Java

java_icon.gificon_flash.gif